Chen Shahar Cohen
16 בפברואר 2016
Shlomi Adato
16 בפברואר 2016

Yaron Yosha

כשנפצעתי המומחים כבר הכינו אותי לניתוח או לפיזיותרפיה אינטנסיבית וארוכה. אחרי שיחה עם ליאור נרגעתי והתחלנו שיקום של חודשיים שמלווה בתרגילים ברמה גבוהה והיחס הכי תומך לאורך כל הדרך גם מחוץ לקליניקה ובכל מקום וזמן